skip to content

ADV Limburg voert wettelijke taken uit voor gemeenten in Limburg.

Gevonden items

 

> Brochures

 • Jongeren en hun geloof

  Geloofsbeleving van religieuze jongeren in de Nederlandse samenleving. Inleiding Samenvatting en conclusies Gelovige jongeren in Nederland Christelijke jongeren Hindoejongeren Joodse jongeren Gelovige jongeren onderling vergeleken Bronnen Bijlage
  > Download

 • Jongeren en hun islam

  Jongeren over hun ondersteuning als moslim in Nederland. Voorwoord Inleiding Deel I: Steun voor moslimjongeren: samenvatting en aanbevelingen DeelII: Groepsgesprekken Deel III: Voorbeeldpraktijken Referenties
  > Download

 • Jongeren en hun islam

  Aanbevelingen voor lokaal beleid Tussen Holland en herkomst Het moslim zijn: privé en openbaar Adviezen voor ondersteuning Tot slot... wie doet wát?
  > Download

 • kerk en homoseksualitiet

  Voorwoord Kerkelijk Nederland Verhalen van gelovige homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen. In de prakijk
  > Download

 • Geloven onder de regenboog

  Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders.
  > Download

> Casuïstiek

 • Op de werkvloer

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

> Lesmaterialen

 • Dubbel Divers

  Routeplannner voor het omgaan met seksuele diversiteit en cultuurverschillen in onderwijs en hulpverlening
  > Download

 • Dubbel Divers 1: Coming Out

  Route 1 van 'Dubbel Divers' over Coming Out met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 2: Relaties

  Route 2 van 'Dubbel Divers' over Relaties met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 3: Leefstijlen

  Route 3 van 'Dubbel Divers' over Leefstijlen met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 4: Gezondheid

  Route 4 van 'Dubbel Divers' over Gezondheid met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 5: Hulpverlening

  Route 5 van 'Dubbel Divers' over Hulpverlening met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 6: Seksualiteit

  Route 6 van 'Dubbel Divers' over Seksualiteit met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 7: Subculturen

  Route 7 van 'Dubbel Divers' over Subculturen met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 8: Geschiedenis

  Route 8 van 'Dubbel Divers' over Geschiedenis met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers 9: Religie

  Route 9 van 'Dubbel Divers' over Religie met tips voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers Begrippenlijst

  Begrippenlijst van 'Dubbel Divers' voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers Tips

  Tips van 'Dubbel Divers' voor onderwijs en hulpverlening.
  > Download

 • Dubbel Divers

  verhalen die ingezet kunnen worden bij de routeplanner 'Dubbel Divers'
  > Download

 • Gelijkspel

  Lespakket ontwikkelt over religie en racisme. Dit lespakket is een vervolg op het succesvolle 'N.E.C. tegen racisme', waarbij werd gestreden tegen ongelijkheid in de samenleving. Gelijkspel wil 3de jaars- vmbo-leerlingen laten ervaren dat er mensen met verschillende (religieuze) opvattingen zijn, maar dat je toch goed kunt samenwerken. Een goed voorbeeld daarvan is de selectie van N.E.C., voetballers met verschillende achtergronden die grote successen behalen. 'Een team is een samenleving in het klein', is de gedachte hierachter
  > Download

> Audiovisueel materiaal

 • BAB AL KHIR (Tamazight)

  Duur: 30 minuten In de film Bab al Khir (De deur naar het goede) worden ouders die twijfels en vragen hebben over opvoeding opgeroepen niet te aarzelen met het inroepen van hulp van instanties.
  > Download

> Factsheets

 • Wel of geen handen schudden?

  Samenvatting Inleiding Juridisch kader
  > Download

> Onderzoeken

 • Onderzoek Sociaal Cultureel Planbureau Integratie in zicht?

  Deze verdiepende studie gaat in op de overkoepelende hoofdvraag die achter veel van de discussies schuilt: welke kant gaat het op met de integratie? Groeien migranten en autochtone Nederlanders in posities en houdingen naar elkaar toe of ontstaat er meer afstand? We onderzoeken dit voor structurele onderwerpen, zoals onderwijs, taal, arbeid, inkomen, wonen en wijken, criminaliteit en maatschappelijke participatie. Verder kijken we naar de sociaal-culturele positie (bijvoorbeeld contacten, identificatie en opvaˆttingen) en de wederzijdse beeldvorming.
  > Download

 • Onderzoek mensenrechten 2012

  'Mensenrechten in Nederland' is de eerste jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Het laat zien waar mensenrechten spelen, biedt een beschouwing over 2012 en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden. Uit de rapportage Mensenrechten in Nederland 2012 komt als aandachtspunt naar voren dat de arbeidsmarktpositie voor ouderen, vrouwen, mensen met een beperking, jongeren en etnische groepen onder druk staat. Discriminatie komt zowel voor bij de toegang tot werk als op het werk zelf. Juist in tijden van crisis moet hiervoor extra aandacht zijn.
  > Download

 • Onderwijs

  Ontwikkelingen in 2012 op het gebied van onderwijs uit het rapport 'mensrechten 2012' van het College voor de Rechten van de Mens
  > Download

 • Participatie en non-discriminatie

  Ontwikkelingen in 2012 op het gebied van participatie en non-discriminatie uit het rapport 'mensrechten 2012' van het College voor de Rechten van de Mens
  > Download

 • Moslims in Nederland 2012

  Onderzoek van het SCP naar de geloofsbeleving van moslims in Nederland.
  > Download

 • Ervaren discriminatie in Nederland

  Over discriminatie worden geregeld meldingscijfers, rapporten en onderzoeken gepubliceerd. De cijfers hiervan zijn echter niet goed met elkaar vergelijkbaar en geven niet altijd een eenduidig beeld. Bij de Tweede Kamer bestond daarom de behoefte om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van discriminatie. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau in beeld gebracht in welke mate inwoners van Nederland discriminatie ervaren, op welke gronden dit is en op welke terreinen deze ervaringen zich voordoen. Daarnaast is aandacht besteed aan de discriminatie-ervaringen van specifieke groepen zoals migrantengroepen, mensen met een beperking en seksuele minderheden. Ook is gekeken naar de gevolgen die ervaren discriminatie voor de betrokkenen kan hebben wat betreft emoties en gedrag (bv. vermijden mensen bepaalde locaties als gevolg van discriminatie, gaan ze op zoek naar ander werk).
  > Download

 • Towards tolerance (2013)

  This report shows that Europe is moving towards more tolerance. However, different countries are moving at a very different pace and from very different starting positions. In addition, the biggest changes seem to have taken place between 1990 and 1999 and did not persist into the new millennium. Differences are related to other values, levels of income and income inequality, educational attainment, religious factors, degree of urbanization, EU membership and political systems, and to links with civil society and LGB movements.
  > Download

 • Religie, binding en polarisatie, UvA

  Onderzoek van de UvA uit 2012 naar de reactie van levensbeschouwelijke (islamitische en niet-islamitische) organisaties in Nederland op islamkritische uitingen en welke factoren op deze reactie van invloed zijn geweest.
  > Download

 • Arbeid

  Ontwikkelingen in 2012 op het gebied van arbeid uit het rapport 'mensrechten 2012' van het College voor de Rechten van de Mens
  > Download

 • Jaarverslag Meldpunt Discriminatie Internet 2012

  Overzicht van meldingen discriminatie op internet. Antisemitisme in 2012 weer op nr.1
  > Download

 • MDI Jaarcijfers 2013

  Jaarverslag Meldpunt Discriminatie Internet over meldingen 2012
  > Download

 • Racisme monitor 2012 Anne Frank Stichting

  Rapportage die een cijfermatig beeld weergeeft van de mate waarin antisemitisme,racisme en extreemrechts geweld in het jaar 2012 voorkwamen in Nederland. Daarnaast worden de trends op deze thema’s tussen 2010 en 2012 weergegeven.
  > Download

 • SCP jaarrapport 2011

  Onderzoek van het SCP uit 2011 naar de positie van de grootste niet-westerse groepen in Nederland. Speciale aandacht gaat uit naar de vraag of migrantengroepen inmiddels een evenredige positie innemen.
  > Download

> Rapportages

 • Rapportage Poldis 2014

  In deze rapportage zijn de landelijke discriminatiecijfers van de politie verzameld en geanalyseerd.
  > Download

 • Rapport Poldis 2012

  Jaarverslag uit 2012 van het landelijke expertisecentrum diversiteit van de politie. Inclusief themarapportage antisemitisme
  > Download

 • Twee werelden - twee werkelijkheden

  Journaliste Margalith Kleijwegt beschrijft in deze rapportage hoe docenten omgaan met gevoelige maatschappelijke kwesties in hun klas. Denk bijvoorbeeld aan de komst van vluchtelingen naar Europa en Nederland. Ze bezocht voor deze publicatie 4 hbo’s, 8 mbo’s en 5 vmbo’s. De bezoeken vonden plaats in de zomer van 2015, dus voor de aanslagen in Parijs van november 2015.
  > Download

 • Jaarcijfers 2014 MiND

  Het meldpunt voor internet discriminatie MiND ontving in 2014 ruim 22% meer meldingen dan het jaar daarvoor. De medewerkers van MiND verwerkten 305 meldingen over discriminatie op internet. Deze stijging is onder andere te verklaren door de verontwaardiging in de samenleving rondom het thema discriminatie in het afgelopen jaar.
  > Download

 • Jaarverslag Meldpunt Discriminatie Internet 2014

  In haar jaarverslag 2014 doet het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) verslag van de bij haar organisatie ontvangen meldingen van discriminatie op het internet,
  > Download

 • Rapportage moslimdiscriminatie 2014

  Deze publicatie is het tweede rapport over islamofobie in Nederland.Het bespreekt de situatie in Nederland vanaf het moment waarop het eerste rapport - Islamofobie en Discriminatie - eindigt. Er wordt een overzicht gegeven van de geregistreerde discriminatiegegevens over de periode 2011- 2013, bijeengebracht door gespecialiseerde instellingen en organisatie. Daarnaast zijn over dezelfde periode gegevens ontleend zijn aan krantenberichten en rechtspraak. Anderzijds wordt rond sommige onderwerpen de actualiteit gevolgd tot kort voor het uitkomen van dit boek. Studies die in de afgelopen jaren verschenen over verschillende aspecten van moslimdiscriminatie en islamofobie worden besproken. Tenslotte wordt verslag gedaan van nieuw empirisch onderzoek op het gebied van discriminatoire incidenten bij moskeeën en in het onderwijs. Daarnaast komen ook ontwikkelingen in de politiek aan bod.
  > Download

 • Rapportage Puberaal, lastig of radicaliserend?

  De publicatie, die geschreven is door Ine Spee en Maartje Reitsma, is in eerste instantie bedoeld als een praktische wegwijzer voor docenten en schoolbestuurders die te maken hebben met jongeren tussen de 10 en 18 jaar, maar is interessant voor alle onderwijsprofessionals en beleidsmakers die te maken hebben met radicalisering of hierin zijn geïnteresseerd. ‘Puberaal, lastig of radicaliserend’ is onderaan deze pagina te downloaden.
  > Download

 • Rapportage racisme, antisemitisme en extreeemrechts geweld 2014

  In dit rapport wordt voor het vierde jaar op rij verslag gedaan van antisemitisme, racisme en extreemrechts geweld in Nederland. Dit specifieke rapport richt zich op het jaar 2014 en de ontwikkelingen ten opzichte van de jaren daarvoor. Het is tot stand gekomen in opdracht van de Anne Frank Stichting.Deze rapportage laat zien dat het aantal racistische en antisemitische incidenten in 2014 is toegenomen ten opzichte van 2013. De verklaring voor de sterke toename van het aantal racistische incidenten is onduidelijk. Een mogelijke verklaring zou een verharding in het politieke en maatschappelijke klimaat kunnen zijn na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.
  > Download

 • Rapportage sociale veiligheid in en rondom scholen 2016

  Veiligheid op en rond school wordt sinds 2006 actief door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gemonitord. Het ITS, onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft in 2006 de basis gelegd voor het onderzoeksmodel van de landelijke monitor. De afgelopen jaren heeft het ITS de monitor afgenomen in samenwerking met het NJI en Regioplan. Met het opheffen van het ITS in 2016 is de rapportage van de monitor voor dat jaar overgenomen door Praktikon. In 2006 en 2008 is de monitor alleen in het voortgezet onderwijs afgenomen, in 2010, 2012, 2014 en 2016 ook in het primair onderwijs. De monitor levert niet alleen een landelijk beeld, maar ook schoollocaties krijgen een rapportage op schoolniveau waarmee ze het eigen veiligheidsbeleid kunnen toetsen en het veiligheidsklimaat kunnen monitoren. In het voortgezet onderwijs nemen leerlingen, personeelsleden en leidinggevenden deel aan het onderzoek. In het primair onderwijs wordt daarnaast een vragenlijst afgenomen bij ouders van de leerlingen. Bij de leerlingen en het personeel ligt de nadruk op het veiligheidsgevoel en de ervaren geweldsincidenten of pesten. Bij leidinggevenden ligt de nadruk op het veiligheidsbeleid in de locatie. In het primair onderwijs worden de ouders kort bevraagd en hierbij gaat het met name om de veiligheidsbeleving in en rond de school van de ouders en de ervaren veiligheid (pesten en geweld) van hun kinderen. Aan de vragenlijsten van de leerlingen is in 2016 nog sociaal welbevinden toegevoegd zodat de vragenlijsten van de monitor voldoen aan de wettelijke eis van het jaarlijks monitoren van sociale veiligheid.
  > Download

 • Rapportage discriminatie op de arbeidsmarkt

  Het rapport bevat een landelijk overzicht van klachten en meldingen over arbeidsmarktdiscriminatie die door de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in Nederland in behandeling zijn genomen. Het geeft een beeld van de omvang en aard van de zaken die zich op de arbeidsmarkt afspelen. Een belangrijke aanvulling op reeds bestaande overzichten is de uitsplitsing van discriminatieklachten naar sector.
  > Download

 • Rapportage_ Derde Monitor Moslimdiscriminatie

  De monitor over moslimdiscriminatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over islamofobie als vorm van racisme en de uitingen daarvan in Nederland in 2014–2016. Inhoudelijk sluit het rapport aan bij het vorige rapport Monitor Moslim Discriminatie (UvA 2015). Het tweede deel van dit rapport ‘Online beeldvorming over moslims en islam’ is een verslag van kwantitatief en kwalitatief empirisch onderzoek en gaat over de manier waarop er op de weblogs GeenStijl en Powned wordt gesproken over moslims en islam. De delen kunnen afzonderlijk van elkaar worden gelezen. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van incidenten waarover in de media werd bericht. Aparte overzichten worden gegeven van incidenten rond de opvang van asielzoekers en van agressie tegen moskeeën. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van rechtszaken over moslimdiscriminatie die in de periode 2014-16 plaatsvonden.
  > Download

 • Derde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld 2013

  Dit is de derde editie van de rapportage Racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland in opdracht van de Anne Frank Stichting.Deze rapportage geeft een cijfermatig beeld van de mate waarin antisemitisme, racisme en extreemrechts geweld in het jaar 2013 voorkwamen in Nederland. Daarnaast worden de trends op deze thema’s tussen 2010 en 2013 weergegeven.
  > Download

 • Monitor Antisemitisme 2014 CIDI

  CIDI publiceert sinds 1983 jaarlijks een overzicht van antisemitische incidenten in Nederland. Antisemitische incidenten betreffen gebeurtenissen ingegeven door een vooroordeel of haat ten opzichte van de Joodse of vermeende Joodse identiteit van het slachtoffer Deze monitor hanteert een doorzichtig en consistent registratiesysteem en geeft daardoor een betrouwbaar overzicht van de ontwikkelingen van het antisemitisme in Nederland door de jaren heen. De rapportage geeft aan in hoeverre het aantal geregistreerde incidenten is toe- dan wel afgenomen en maakt ook verschuivingen binnen bepaalde categorieën incidenten inzichtelijk. Op basis van de gemeten tendensen en verschuivingen doet CIDI aan het eind van de monitor specifieke beleidsaanbevelingen om het antisemitisme in Nederland terug te dringen.
  > Download

 • CIDI monitor 2012

  Jaarmonitor 2012 CIIDI over antisemitische incidenten in Nederland.
  > Download

 • Rapportage_CIDI Monitor 2015

  Voor u ligt de Monitor antisemitische incidenten in Nederland voor het jaar 2015. In deze Monitor geeft CIDI een overzicht van de antisemitische incidenten in Nederland die in 2015 bij ons zijn gemeld. CIDI publiceert al 32 jaar deze Monitor en gebruikt daarin consistent dezelfde methode om incidenten te registreren en te tellen. Daardoor geeft de Monitor een betrouwbaar beeld van de situatie en de ontwikkeling op het gebied van antisemitisme in Nederland.
  > Download

 • Jaarrapportage 2013 College voor de Rechten van de Mens

  Jaarrapportage over mensenrechten in Nederland
  > Download

 • Poldis 2013

  In deze zesde POLDIS rapportage – POLDIS 2013 – worden de discriminatoire incidenten gerapporteerd, die door de politie in 2013 zijn geregistreerd. Hiernaast worden de aantallen en de aard van de incidenten in 2013 vergeleken met de aantallen en de aard van de incidenten in de jaren ervoor.
  > Download

> Praktische werkvormen

 • DIV kwartet

  Duur: Zelf te bepalen Geschikt om diversiteit bespreekbaar te maken op de werkvloer of teamdagen. Het kwartet bevat de categorieën mannen/vrouwen, homo/hetero, leeftijd, allochtonen/autochtonen, uiterlijk/presentatie en gedeeltelijk arbeidsgeschikte.
  > Download

back to top