skip to content

ADV Limburg voert wettelijke taken uit voor gemeenten in Limburg.

Gevonden items

 

> Audiovisueel materiaal

 • A6 poster met losse uitspraak handicap/chronische ziekte

  A6 poster met een voorbeeld van discriminatie op de grond 'handicap/chronische ziekte'
  > Download

> Brochures

 • Handicap of chronische ziekte. Gelijke behandeling wettelijk geregeld.

  Wat houdt de wet in? Gelijke behandeling op het werk Gelijke behandeling in het onderwijs Gelijke behandeling in het openbaar vervoer Gellijke behandeling bij het wonen Als u ongelijk wordt behandeld Meer weten?
  > Download

 • Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of chronische ziekte

  Voor basis- en voortgezet onderwijs Voorwoord Gelijke behandeling op de basis- en middelbare school Een oordeel van de Commissie Gelijke behandeling Bemiddeling voor onderwijsconsulenten Mediation 5 veelgestelde vragen Een klacht indienen
  > Download

 • Recht op gelijke behandeling voor personen met een handicap of chronische ziekte

  Iedereen heeft recht op gelijke behandeling - Interview met Laurien Koster Gelijke behandeling op de werkvloer Gelijke behandeling bij het studeren Gelijke behandeling voor leerlingen op de basis- en middelbare school Gelijke behandeling bij het kopen of huren van een woning Gelijke behandeling bij het gebruik van het openbaar vervoer 5 veelgestelde vragen Een klacht indienen
  > Download

 • Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of chronische ziekte

  Voor mbo, hbo, universiteit en praktijkonderwijs Voorwoord Gelijke behandeling in het beroepsonderwijs Een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling Mediation 5 veelgestelde vragen Een klacht indienen
  > Download

 • Voorkeursbeleid

  Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden Wat is voorkeursbeleid? Voor wie? Quota en streefcijfers Strikte eisen aan voorkeursbeleid Alternatieven 10 veelgestelde vragen over voorkeursbeleid
  > Download

> Casuïstiek

 • Arbeidsomstandigheden

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

 • Arbeidsomstandigheden

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

 • Ontslag

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

 • Sollicitatie

  Praktijkvoorbeeld en oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
  > Download

> Factsheets

 • Chronisch ziek / Handicap

  Uitbreiding WGBH/CZ met primair en voortgezet onderwijs Commissie Gelijke Behandeling Wet gelijke behandeling op grond van handicp of chronische ziekte Onderwijs/opleiding Toegang tot openbaar vervoer Uitzonderingen Strafrecht
  > Download

 • Handicap of chronische ziekte: doeltreffende aanpassingen

  Factsheet vanuit Art. 1 met juridische instrumenten voor gelijkwaardigburgerschap betreffende doeltreffende aanpassingen voor personen met een handicap of chronische ziekte.
  > Download

> Lesmaterialen

 • Ook jij mag meebeslissen

  Docentenhandleiding over politiek en democratie voor personen met een verstandelijke beperking
  > Download

 • Ook jij mag meebeslissen

  Lesboek over politiek en democratie voor personen met een verstandelijke beperking
  > Download

 • ook jij mag meebeslissen

  Verklarende woordenlijst over politiek en democratie voor personen met een verstandelijke beperking
  > Download

> Onderzoeken

 • Gebruikerstoets Studeren met een Handicap

  Onderzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) uit 2012 naar studeren met een functiebeperking. Deze toets is gebaseerd op een enquête die is gehouden onder ruim 15 duizend studenten met een functiebeperking.
  > Download

 • Gebruikerstoets Studeren met een Handicap (CHOI)

  De Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2012 is gebaseerd op een enquête die is gehouden onder ruim 15 duizend studenten met een functiebeperking.
  > Download

 • Onderzoek mensenrechten 2012

  'Mensenrechten in Nederland' is de eerste jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Het laat zien waar mensenrechten spelen, biedt een beschouwing over 2012 en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden. Uit de rapportage Mensenrechten in Nederland 2012 komt als aandachtspunt naar voren dat de arbeidsmarktpositie voor ouderen, vrouwen, mensen met een beperking, jongeren en etnische groepen onder druk staat. Discriminatie komt zowel voor bij de toegang tot werk als op het werk zelf. Juist in tijden van crisis moet hiervoor extra aandacht zijn.
  > Download

 • Onderwijs

  Ontwikkelingen in 2012 op het gebied van onderwijs uit het rapport 'mensrechten 2012' van het College voor de Rechten van de Mens
  > Download

 • Participatie en non-discriminatie

  Ontwikkelingen in 2012 op het gebied van participatie en non-discriminatie uit het rapport 'mensrechten 2012' van het College voor de Rechten van de Mens
  > Download

 • De juiste persoon op de juiste plaats (2013)

  Literatuuronderzoek, uitgevoerd door het College voor de Rechten van de Mens, naar de rol van stereotypering bij de toegang tot de arbeidsmarkt
  > Download

 • Het VN verdrag inzake de rechten van personen met een beperking

  In december 2006 heeft de VN het verdraginzake de rechten van personen met een beperkingopgesteld. Daarna hebben 155 landen het ondertekend, waaronder Nederland. Na ondertekening moet het verdrag nog geratificeerd worden, waarna implementatie in wet- en regelgeving kan aanvangen. Nederland heeft het verdrag nog niet geratificeerd, maar gaat dat op korte termijn doen. In dit position paper beschrijven we als eerste de preambule en de artikelen uit het VN Verdrag. Het betreft de officiële Nederlandse vertaling van het Verdrag. Zie hiervoor Deel I. Om een beeld te schetsen van de praktische werkelijkheid van alledag hebben we ‘de dag van Jules’ geschreven. Zie hiervoor Deel II En tenslotte hebben we de betekenis van het VN Verdrag voor regelgeving op lokaal niveau beschreven, op gemeentelijk niveau en op provinciaal niveau. Zie hiervoor Deel III.
  > Download

 • Arbeid

  Ontwikkelingen in 2012 op het gebied van arbeid uit het rapport 'mensrechten 2012' van het College voor de Rechten van de Mens
  > Download

> Rapportages

 • Rapport Poldis 2012

  Jaarverslag uit 2012 van het landelijke expertisecentrum diversiteit van de politie. Inclusief themarapportage antisemitisme
  > Download

 • Jaarcijfers 2014 MiND

  Het meldpunt voor internet discriminatie MiND ontving in 2014 ruim 22% meer meldingen dan het jaar daarvoor. De medewerkers van MiND verwerkten 305 meldingen over discriminatie op internet. Deze stijging is onder andere te verklaren door de verontwaardiging in de samenleving rondom het thema discriminatie in het afgelopen jaar.
  > Download

 • Kerncijfers 2015

  De Kerncijfers rapportage is een landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, die door de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in Nederland zijn geregistreerd.Deze rapportage geeft een beeld van de omvang en aard van registraties van ADV’s. De meeste ADV’s, met uitzondering van enkele kleinere voorzieningen, zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD). Dit landelijk overzicht is gebaseerd op de registratiegegevens zoals deze door de antidiscriminatievoorzieningen ter beschikking zijn gesteld. Naast een beknopte cijfermatige weergave omvat deze rapportage voorbeelden van klachten en meldingen die de ADV’s in 2015 ontvingen.
  > Download

 • Jaarverslag Meldpunt Discriminatie Internet 2014

  In haar jaarverslag 2014 doet het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) verslag van de bij haar organisatie ontvangen meldingen van discriminatie op het internet,
  > Download

 • Rapportage discriminatie op de arbeidsmarkt

  Het rapport bevat een landelijk overzicht van klachten en meldingen over arbeidsmarktdiscriminatie die door de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in Nederland in behandeling zijn genomen. Het geeft een beeld van de omvang en aard van de zaken die zich op de arbeidsmarkt afspelen. Een belangrijke aanvulling op reeds bestaande overzichten is de uitsplitsing van discriminatieklachten naar sector.
  > Download

 • Oog voor mensen met een arbeidsbeperking

  De Nationale ombudsman ontving signalen dat Wsw’ers zich niet voldoende beschermd en gehoord voelen op de werkvloer. Zij zijn van mening dat ze op de laatste plaats komen, vertrouwen er niet op dat zij er nog toe doen en geloven niet dat er ook plaats is voor hun belangen. De Nationale ombudsman heeft daarom onderzocht wat deze mensen redelijkerwijs van de overheid mogen verwachten.De ombudsman heeft geen onderzoek gedaan naar de problemen op de werkvloer.
  > Download

> Praktische werkvormen

 • DIV kwartet

  Duur: Zelf te bepalen Geschikt om diversiteit bespreekbaar te maken op de werkvloer of teamdagen. Het kwartet bevat de categorieën mannen/vrouwen, homo/hetero, leeftijd, allochtonen/autochtonen, uiterlijk/presentatie en gedeeltelijk arbeidsgeschikte.
  > Download

back to top